Karate Brown Belt 2nd Kyu Grading

If you are GREEN II – 3rd Kyu, here it is what you need to train for your next level, BROWN I – 2nd Kyu

Remember, you will need to know all Basics and previous Katas.

KATAS

GEKOSAI SONO NI

TEKKI SONO ICHI

Taikyoku Sono ICHI>GO Ura

SYLLABUS

A) TECHNIQUES

KIHON:

Tsuki;

Ryuto Ken Tsuki (J\C).

Naka yubi Ippon Ken Uchi (JC).

Oyayubi Ken Uchi (JC).

Hitoashi Yubi Ippon Ken (JAC).

Keri:

Tobi Mae Geri (3 types).

Tobi Nidan Geri.

Ido Geiko

Kumite No Kamae (fighting posture). Forward (Mae), Backwards (Sagari) Okuri Ashi. Oi Ashi. Fumi Ashi. Kosa.

Kata:

GEKOSAI SONO NI

TEKKI SONO ICHI

Taikyoku Sono ICHI>GO Ura

B) CONDITIONING

Push ups-60. Squats -80. Sit ups – 60.

Hand stand- 90 seconds.

Chin ups 12.

Tobi Geri to own height +30cm

C) KUMITE

Yakusoku Kumite;

Uke Kaeshi.

Jiyu Kumite;

12 x 60 second rounds.

Reigi. Kamae.

Kiai. Kyoku.

Uke Kaeshi.

Goshin Jitsu (self defence); Basic movements.

Important Links