Karate Orange Belt 10th Kyu Grading

If you are white belt, here it is what you need to train for your next level, ORANGE I – 10th Kyu

KATAS

TAIKYOKU SONO ICHI IKO kata New Version

TAIKYOKU SONO NI IKO kata New Version

SOKUGI TAIKYOKU SONO ICHI IKO kata New Version

SYLLABUS

Tachikata (stances)

Heisoko Dachi. Musubi Dachi. Heiko Dachi. Shinzen

Dachi (Sotohachiji Dachi), Sanchin Dachi. Zenkutsu Dachi.

Tsuki (punches\strikes)

Seiken Oi Tsuki (JCIG).

Seiken Gyaku Tsuki (J\C\G).

Seiken Ago Uchi.

Seiken Shita Tsuki.

Hiji ate(JC).

Age Hiji Ate.

Seiken Morote Tsuki.

Mae Hiji Ate (JC).

Oroshi Hiji Ate.

Ushiro Hiji Ate.

Uke – (blocks):

Seiken Shuto Jodan Uke. Seiken Shuto Mae Gedan Barai.

Keri – (kicks):

Mae Keage.

Hiza Geri. Kin Geri.

Mae Geri (JICIG).

Kata:

TAIKYOKU SONO ICHI

TAIKYOKU SONO NI

SOKUGI TAIKYOKU SONO ICHI

B) CONDITIONING

Push ups-15. Squats-40. Sit ups-15 Hand stand-20 seconds. Chin ups 3. Tobi Geri (jump kick) to own height.

Kyoku Ho (breathing) Nogare:

C) KUMITE Yakusoku Kumite – (prearranged fighting);

Important Links